ΟΙ ΚΙΟΝΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Βακχείου του Απολλωνιαδίτου. Αθήνα 17 Νοεμβρίου 2010.

Αγαπητοί Συνέλληνες

1ος. ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΦΗΣ

Θεωρώμεν επιβεβλημένην την χρήσιν της καθαρευούσης γλώσσης εις την συγγγραφήν των άρθρων και εν γένει των κειμένων τούδε ιστοτόπου. Παρ΄ ότι εμάθομεν γράφειν κατά την μαθητικήν μας ηλικίαν εις καθαρεύουσαν, εντούτοις δεν ήμεθα ιδιαιτέρως εξοικειωμένοι με την χρήσιν της και έτι χείριστον, την ορθήν χρήσιν της καθομηλουμέμης δημοτικής Ελληνικής γλώσσης. Μετά την καθιέρωσιν της χρήσεως της δημοτικής και του μονοτονικού και την μακροχρόνιαν παύσιν εντρυφήσεώς μου εις την χρήσιν της καθαρευούσης, η δυσκολία επετάθη και εξ’ άλλης τινός αιτίας, της μη υποστηρίξεως διορθωτού κειμενογράφου εις καθαρεύουσαν.

Προβληματιζόμεθα δια την αναγκαιότηταν χρήσεως του πολυτονικού. Θα επιμεληθώμεν τη συνδρομή βοηθητικών κειμενογράφων εις καθαρεύουσαν εφ’ όσον υπάρχουσι τοιούτοι, δια το άριστον αποτέλεσμα και ήδη το τολμώμεν. Το τολμώμεν διότι το θεωρούμεν επιβεβλημένον εκ του γεγονότος, ότι, δια της καθαρευούσης διατυπώνονται ορθότερα, λεπτομερέστερα και επακριβέστερα νοήματα αντί της δημοτικής γλώσσης. Έχει ευταξίαν και συμμετρίαν εις την δομήν των λέξεων, των παραγώγων λέξεων, των χρόνων των ρημάτων των κλίσεων γενικώς, των προθεμάτων και των καταλήξεων με την ελαχίστην δυνατήν χρήσιν αριθμού γραμμάτων, άτινα δίδουσι μίαν υψηλήν ποιοτικήν στάθμην σαφηνείας και λεπτομερείας. Επειδή ο διατιθέμενος χρόνος περί τον ιστότοπον τούτον είναι περιορισμένος εξ’ άλλων ανειλημμένων υποχρεώσεών μου, προσέτι συμπληρώσωμεν τα κενά θέματα του ιστοτόπου αυτού, θα είμεθα φειδωλοί επί του παρόντος εις την χρήσιν της. Δεν αγνοούμεν την θέσιν μας, την καθιέρωσιν της καθαρευούσης, ως επισήμου γλώσσης της Ελλάδος με απώτερον στόχον την καθιέρωσιν της Αττικής διαλέκτου ως επισήμου γλώσσης ουχί μόνον της Ελλάδος, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Παρά τας δυσκολίας μας αυτάς εις την γενικήν χρήσιν της καθαρευούσης εις τον ιστότοπον, θα το τολμήσωμεν εις το άμεσο μέλλον με έναρξιν το παρόν άρθρον. Το θεωρούμεν και επιβεβλημένον, διότι συνάδει με τον στρεψίνοον Ελληνικόν νουν, και εστί ότιπερ δίδει προσομοίωσιν γλώσσης προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών αντικειμενοστραφούς δομής, της πλέον εξελιγμένης, ευέλικτης και στοιβαρούς δομής εξ’ όλων των γλωσσών λογισμικού. Θ’ αναφερθώμεν διεξοδικώς εις το μέλλον επ΄ αυτού. Εάν καθιερωθεί τελικώς η χρήσις της Ελληνικής γλώσσης εις την δομήν προγραμμάτων Η/Υ αυτή πρέπει να είναι ο τύπος της Αττικής διαλέκτου, λόγω της υψίστης ευταξίας και συμμετρίας της, με την ελαχίστην δυνατήν χρήσιν αριθμού γραμμάτων, έτι πλέον μεταφέρει και την υψίστην πληροφόρησιν εις το οντολογικόν γλωσσικόν υπόστρωμα του ανθρωπίνου νου όπου καταχωρούνται αι γλωσσικαί οντότητες.

2ος . ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ

Τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσωσι είναι οία έχουσι συνάφειαν με τον Ελληνισμόν, τα Ελληνικά επιτεύγματα, τας Επιστήμας, την Προκατακλυσμιαίαν, Μετακλυσμιαίαν και Σύγχρονον Ελληνικήν Παράδοσιν, την Ελληνικήν Εθνικήν θρησκείαν του Δωδεκαθέου, άτινα αναδεικνύουσι το μεγαλείον του. Θα τεκμηριώνωμεν τας θέσεις μας εν τω ιστότοπω τούτο βάσει των διαχρονικών Ελληνικών αξιωμάτων, του Ορθού Λόγου και της μεθοδολογίας τεκμηριώσεως των επιστημονικών θεμάτων, όπως ταύτα τεκμηριώνονται εις όλας τας επιστημονικάς έρευνας των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας και των άλλων συναφών επιστημών τη ευρυτέρα εννοία του όρου, ως δημοσιεύεται εκάστη επιστημονική έρευνα εις τα επίσημα επιστημονικά περιοδικά. Θα δημοσιεύωνται μόνον έρευναι και αναλύσεις επιστημόνων τουλάχιστον με διδακτορικόν δίπλωμα και επαρκώς τεκμηριωμέναι θέσεις με ιδιαιτέραν έμφασιν εις την σαφήνειαν και απόδειξιν των νοημάτων. Επειδή τα επιστημονικά θέματα άτινα διαπραγματευθησώμεν χρήζουσι επισταμένης προσοχής δι΄ αποφυγήν παρανοήσεως, εσόμεθα αρνητικοί επί της δημοσιεύσεως ανυπογράφων εκλαϊκευμένων επιστημονικών θεμάτων εκτός όσων υπογράφονται από Πανεπιστημιακούς Καθηγητάς. Δεν θα υποβαθμίσωμεν το επιστημονικόν επίπεδον του ιστοτόπου. Ταύτα ισχύουν και δι’ ημάς και παρά τας δυσκολίας το τολμώμεν εν γνώσει μας ότι διαπράττωμεν λάθη. Εις το μέτρον του δυνατού θα τα διορθώνωμεν με την συνδρομήν των ειδημώνων και κατά θέμα εξειδικευμένων και εγκρίτων επιστημόνων προς αποκατάστασιν της αληθείας. Ο στόχος μας είναι το ποιοτικόν επιστημονικόν επίπεδον, και ως εκ τούτου θα δημοσιεύωμεν μόνον επαρκώς τεκμηριωμένα επιστημονικά άρθρα ειδικών, πέραν των ιδικών μας αλλά και επί των λοιπών θεμάτων ιδιαιτέρα έμφασις θα δίδεται εις την τεκμηρίωσιν και αξιοπιστίαν του λόγου, εκτός των ευτραπέλων και σαρκαστικών, ή δεικτικών τα οποία θα είναι εν γνώσει των αναγνωστών ότι είναι τοιαύτης υφής και στερούνται σοβαρότητος. Πέραν όλων τούτων κυρίαρχον σημείον είναι η τεκμηρίωσις της αληθείας και της αντικειμενικής και της υποκειμενικής πραγματικότητας και επ’ αυτών θα ήμεθα ιδιαιτέρως προσεκτικοί ως προς τον τρόπον παρουσίασης της. Οι στόχοι μας είναι όντως υψηλοί και δυσδιαχειρίσιμοι. Πλην ευελπιστώμεν. Έσονται οι αγαπητοί καθόλα ομοειδεάτες και ομόθρησκοι ιδιαιτέρως συγκαταβατικοί επί των κριτικών τας οποίας θα διατυπώνωμεν περί των κειμένων των δι΄ όσας ιδέας κρίνομεν αστόχους. Επειδή οι Έλληνες Φιλόσοφοι εις την διαχείρησιν, τεκμηρίωσιν και συγγραφήν του λόγου των, εχρησιμοποίουν αξιώματα και Ορθόν Λόγον, ορθολογισμόν και αποδεικτικήν λογικήν, αυτό θα εφαρμόσωμεν και ημείς. Από τον κανόνα-νόμο τούτον δεν εξαιρούμεθα ούτε και ημείς. Αν κάποια λάθη ή στρεβλά παραμένουν εν τω ιστοτόπω τούτο ελλείψει διαθεσίμου χρόνου, θα τα διορθώσωμεν και θα επιμεληθώμεν κατά τον δυνατόν της διατήρησεως υψηλού επιπέδου περιεχομένου και εμφανίσεως του ιστοτόπου τούτου. Απαξιώνομεν όλα τα λαϊκίστικα και χαμηλού πνευματικού επιπέδου μη επαρκώς τεκμηριωμένα θέματα που δημοσιεύονται εις το διαδίκτυον ή τον έντυπο και περιοδικόν τύπον από αδαείς, ημιμαθείς ή εντολοδόχους με σκοπόν τον αποπροσανατολισμόν, την προσβολήν και διασυρμόν της αληθείας περί τον Ελληνισμόν. Επ’ αυτών όλων ζητώμεν την συνδρομήν οιουδήποτε καλοπροαίρετου Έλληνα Ειδικού.

3ος. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Το διαδίκτυον είναι χώρος ελευθέρας διακινήσεως ιδεών εντός του Νομικού Πλαισίου όπερ καθορίζει την λειτουργίαν των ιστοτόπων και τον κώδικα δεοντολογίας εκφραζομένου, ισχύοντος και εφαρμοζομένου εκ της Ανεξαρτήτου Αρχής της Εθνικής Επιτροπής Τηελεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων. Εκ του γεγονότος ότι όλαι αι αναρτώμεναι ιστοσελίδες είναι αντιγράψιμαι , προβληματιζόμεθα επ΄ αυτού δια τας απαγορεύσεις αίτινες διατυπώνονται έκτινων ως προς την νομιμότητά των απαγαρεύσεων που διατυπώνουν επ΄ αυτών. Γνωρίζομεν πλείστα όσα συμβαίνουν περί των ιών, των cookies και των κακκοβούλων ηλεκτρονικών επιθέσεων. Θα επιμεληθώμεν δια την ελαχιστοποίησην των φαινομένων αυτών και εξ΄ επόψεως προγραμματιστού διά την ασφαλήν και ανεπηρέαστον πραγματικήν εικόνα ανάρτησις του ιστοτόπου αυτού εις το διαδίκτυον. Πλην όμως την παρούσαν στιγμήν υπάρχουν περιπτώσεις ταις οποίαις αδυνατώμεν να ελέγξωμεν και να επέμβωμεν αποτελεσματικώς ειδικώς εις Η/Υ των Servers δικτύων όπως συνέβη και δυνατόν συμβή και αλλαχού εμφάνισις όχι της πραγματικής εικόνας του ιστοτόπου αλλά εν είδει καθρέπτου Mirror μια διαφορετική εικόνα της πραγματικής η υφή της οποίας δίδει εντύπωσιν λογοκρινομένου κειμένου. Επί του παρόντος απαξιώνομεν και αντιπαρερχόμεθα τας απρεπείας αυτάς. Όλα αυτά τα φαινόμενα αλλά και άλλα τα παρακολουθούμεν επισταμένως και θα τα πληροφορήσθε από το θέμα (ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΑ)-(Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ) του menu του ιστοτόπου. Άγνοια νόμου δεν συγχωρείται. Αναλογισθείτε πόσοι νόμοι εψηφίσθησαν το τελευταίον έτος. Ανέρχονται εις χιλιάδας κατά κυριολεξίαν. Διερωτώμεθα αν τους γνωρίζουσι όλους αυτούς οι ειδικοί επ΄ αυτών Νομικοί. Πως χαρακτηρίζεται και εις τι και ποίους εξυπηρετεί αυτή η απαίτησις. Αι ευθύναι βεβαίως των παρανομιών υπάρχουν και καλώς εφαρμόζεται το δίκαιον. Και επ΄αυτού θα είμεθα ιδιαιτέρως σύννομοι και θα καταβάλωμεν οιανδήποτε προσπάθειαν ίνα μη διαπράξωμεν τουλάχιστον συνειδητώς αξιοποίνους πράξεις. Άγνοια νόμου δεν συγχωρείται. Θα ηδύνατο να ευρεθή αντ΄ αυτού κάτι πλέον ορθολογικόν. Αυτό οδηγεί εις στυγνόν εξουσιαστικόν έλεγχον των αδαών πολιτών εις όφελος των ελαχίστων εξουσιαστών.

4ος. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

Δηλώνομεν ότι ευρισκόμεθα και θα παραμείνωμεν εκτός της παγκοσμιοποιήσεως. Αυτή η δήλωσις συνεπάγεται, τον ορισμόν του τι εστί παγκοσμιοποίησις. Είναι δύσκολος ο σαφής προσδιορισμός της. Πέραν των «επισήμων» χαρακτηρισμών της που διατυπώνονται και γράφονται περί ταύτης, υπάρχουν παράπλευρες δράσεις αι οποίαι εξυφαίνονται εν κρυπτώ με επιπτώσεις επί πολιτών και εθνών. Πρέπει πρώτον να προσδιορίσωμεν και να περιγράψωμεν τι σημαίνει παγκοσμιοποίησις, ποίαι είναι αι προεκτάσεις και επιπτώσεις της επί της ζωής των πολιτών και το μέλλον των εθνών. Έν μέγιστον οικουμενικόν θέμα. Δεν θα το αναλύσωμεν εδώ, αλλά θα αναφερώμεθα κατά περίπτωσιν. Επεί δε, δεν έχωμεν κάποιο επίσημο κείμενον του όρου, οπώς εννοείται και οπώς εφαρμόζεται εκ των εμπνευστών της, είμεθα ιδιαιτέρως προσεκτικοί εις τας διατυπώσεις μας. Αντιλαμβανόμεθα ότι αυτοί οι οποίοι την ενεπνεύσθησαν επιθυμούν την ομογενοποίησιν και εξαφάνισιν εθνών, θεωρούν ότι διευκολύνεται τούτο διά της εξαλείψεως των φυλετικών, εθνικών διαφορών, της μετακινήσεως πληθυσμών έτι πλέον και διηπηρωτικών μετακινήσεων. Δεν επιτρέπονται βεβαίως οι εθνικοί θρησκευτικοί φανατισμοί, πλήν διευκολύνωνται οι επίσημοι οικονομικοί μετανάστες και μεταξύ των και οι λαθρομετανάστες δια την ένταξιν όλων εις την κοινωνίαν καθ΄ ήν στιγμήν και οι ίδιοι οι Έλληνες έχομεν προβλήματα επιβιώσεως. Υπάρχει κύκλωμα εμπορίου το οποίον διευκολύνει την μετακίνησίν των. Έστω και παρανόμως διευκολύνεται η εγκατάστασίς των εντός των Ευρωπαϊκών κρατών και ηκούσαμεν ότι δεν υπάρχει νομικόν πλαίσιον δια την επάνοδόν των εις την πατρίδαν των. Δεν εξαντλείται το θέμα εδώ βεβαίως και το θιγούμε ακροθιγώς.

Εις τον ιστότοπον τούτον δεν θα εύρητε Facebook, Tweeter, Google friend, YouTube, και τοιαύτα, δεν ανοίκομεν εις ουδέν blogspot, δεν έχομεν cookies δια την καταχώρισιν και παρακολούθησιν των επισκεπτών και άλλα τοιαύτα, ούτε βάσεις δεδομένων. Εάν τις θελήση να αποχωρήση από τας βάσεις δεδομένων των ιστοτόπων αυτών να γνωρίζη ότι τα στοιχεία του παραμένουν καταχωρημένα και μάλιστα όχι εις τον κατ΄ όνομα κάτοχον του ιστοτόπου αλλά εις τον κατ΄ ουσίαν κάτοχον του ιστοτόπου, των Browsers κλπ ή εις τας μεγάλας εταιρείας ανάπτυξης λογισμικών εργαλείων τα εφόδια των οποίων χρησιμοποιεί ο κατ΄ όνομα ιδιοκτήτης. Κατ΄ ουσίαν ο κατ΄ όνομα ιδιοκτήτης είναι χρήστης του κατ΄ ουσίαν ιδιοκτήτη πχ Google που παρέχει όλας τας διευκολύνσεις και τα εφόδια του ιστοτόπου. Δι΄ αυτό και εις πολλούς ιστοτόπους ο κατ΄ όνομα ιδιοκτήτης αναφέρεται ως χρήστης του ιστοτόπου. Ας διαβάσουν προσεκτικά τους όρους που επιβάλλουν οι Browsers αυτοί και οι μεγάλοι διαχειριστές του διαδικτύου. Υπάρχουν ανεπίτρεπτοι επαίσχυντοι όροι, και προκειμένου οι κάτοχοι των ιστοτόπων να εξυπυρετηθώσι εις την κατασκευήν και την εύκολον τροφοδοσίαν των ιστοτόπων των με περιεχόμενον και εμφάνισιν, ως συνέπεια φαίνεται ότι προκύπτει μια ιδιότυπος εξάρτησις ήτις χρήζει εξετάσεως. Φαίνεται ότι το περιεχόμενον ελέγχεται από τας εταιρείας αυτάς και το περιεχόμενον και ο ιστότοπος ανοίκει εις τα κέντρα αυτά οι δε κατ’ όνομα ιδιοκτήτες πρέπει να συμμορφώνονται προς τας επιταγάς των συμφωνιών και των όρων, τους οποίους επιβάλουν και οι οποίοι θυμίζουν όρους μνημονίου και τραπεζικών δανείων.

Παραμένομεν εκτός αυτών των περιορισμών, πλην ιδιαιτέρως σύννομοι. Η διαφορετική εμφάνισις του ιστοτόπου από την καθιερωμένην εις το διαδίκτυον είναι επιλογή ιδική μας. Επιλογή ιδική μας έτι, είναι και η μη εμφάνισις ραβδών κιλήσεως της πρώτης ιστοσελίδας. Παραμένομεν ελεύθεροι, αδέσμευτοι και ανεξάρτητοι εις τας θέσεις μας, αι οποίαι απορρέουν και εδραιώνονται από τας αρχάς της ισονομίας και της δικαιοσύνης. Η επικοινωνία μετά των αναγνωστών, είτε γίνεται τηλεφωνικώς, είτε με email να γνωρίζουσι πάντες ότι θα σεβασθώμεν την θέλησίν των και τας απόψεις των. Δεν υπάρξουν κρυφοί και άδηλοι όροι επικοινωνίας.

5ος. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Έχομεν το προνόμιον να είμεθα πολίτες του Ελληνικού Έθνους. Ο Χριστιανισμός βάσει των ενεργειών του, την παράδοσίν,του, και των κειμένων του διεμόρφωσεν εθνισμόν και εδημιούργησε ένα ιδιότυπον έθνος το χριστιανικόν. Οι συνειδητοί Χριστιανοί δηλώνουν ότι είναι πρώτον Χριστιανοί και μετά Έλληνες, όπερ δηλώνει ότι όταν υπάρχουσι αντιτιθέμεναι αρχαί η εντολαί μεταξύ Ελληνικών αξιών και Χριστιανικών «τοιούτων» παραμερίζονται αι Ελληνικαί και ακολουθώνται αι Χριστιανικαί. Επειδή ανοίκομεν ως Έλληνες εις το Ελληνικόν έθνος και όχι εις οιοδήποτε άλλο έθνος, τούτο συνεπάγεται ότι δεν δικαιούμεθα να ανοίκωμεν εις το Χριστιανικόν Έθνος. Προτίστως θα δημοσιεύσωμεν τα Ελληνικά επιτεύγματα και αυτά της παγκόσμιας κοινότητας τα οποία είναι σύμφωνα με τας Ελληνικάς Αρχάς του Ορθού Λόγου της αντικειμενικότητας και δικαιοσύνης. Εάν επιτελέσωμεν μίαν ιστορικήν διαδρομήν από την Προκατακλυσμιαίαν εποχήν έως την εμφάνισιν του Χριστιανισμού, ο Ελληνισμός έχει να επιδείξη μεγάλα επιτεύγματα εις όλους τους τομείς της ζωής και της δραστηριότητός του. Με την επικράτησιν του Χριστιανισμού αρχίζει η παρακμή του από την οποίαν δεν θα ανακάμψη ούτε και την σημερινήν εποχήν παρά την φαινομενικήν δημιουργίαν του ελευθέρου Ελληνικού Κράτους. Η διαφορά έγκειται εις την διαφορετικήν κοσμοαντίληψιν των προγόνων μας, η οποία ήτο αποτέλεσμα της θρησκείας του Δωδεκαθέου, είχεν οράματα αναπτυξιακά, ανθρωπιστικά, ελευθερίας, άτινα οδηγούσι εις ευημερούσας ελευθέρας πόλεις και κοινωνίας και όχι αποκόσμους και μοναστικάς.

Εν τμήμα των επιτευγμάτων των Ελλήνων περιγράφονται εις τα ελάχιστα διασωθέντα συγγράμματα της Ελληνικής Γραμματείας. Τα επιτεύγματα των Ελλήνων εμφανίζονται εις τας επιστήμας της Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Αρχιτεκτονικής, Καλλιτεχνίας, Ζωγραφικής, Πολεμικών Τεχνών, Φιλοσοφίας, Εμπορίου, Ναυσιπλοΐας. Ανεδείχθησαν πρωτοπόροι εις όλους τους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητος της εποχής των. Η αίγλη της Ελληνικής γλώσσης την ανέδειξεν εις παγκοσμίαν γλώσσαν της κλασικής εποχής. Και παρά το μένος του Χριστιανισμού εναντίον κάθε τι του Ελληνικού τελικώς ουχί μόνον δεν κατώρθωσεν να την απάλειψη, αλλά την εχρησιμοποίησεν ως εφαλτήριον προς επιβολήν της θρησκείας του. Εκ των 1.000.000 και πλέον Ελληνικών συγγραμμάτων άτινα υπήρχαν εντός των μεγαλυτέρων βιβλιοθηκών της κλασικής εποχής εσώθησαν μόνον περί τα 2000 και πολλά από αυτά ελλιπή. Αναλογισθείτε τι γνώσιν κατέστρεψαν οι χριστιανοί, δια να μας είπουν τελικώς ότι δεν χρειάζονται αυτά, οι δε 500 σελίδες της Βίβλου είναι αρκεταί δια την ευζωΐαν του ανθρώπου. Ποίον ήτο το αποτέλεσμα: οι Έλληνες από 100 εκατομμύρια να μειωθούν εις 20 και αυτά μετά των Ελλήνων της διασποράς. Αντιμετώπισαμεν μίαν αντιαναπτυξιακήν, καταστροφικήν, αντιεπιστημονικήν, μίαν γενοκτονίαν, μίαν λαίλαπαν των χριστιανικών δογμάτων και νόμων. Πλείσται όσαι σημεριναί ανακαλύψεις και θεωρίαι επιστημονικαί είναι αντιγραφαί ή ανάγουν την αρχήν των, εκ παλαιών Ελληνικών, εκ κεκρυμμένων αντιγράφων της Ελληνικής Γραμμματείας. Διεσώθησαν μόνον 2000 και αυτά και ελλιπή και παραποιημένα από τους αντιγραφείς μοναχούς. Ο Ελληνικός Πολιτισμός υπάρχει και πρέπει να τον αποκαταστήσωμεν εις την πραγματικήν διάστασίν του, εις όλον του το μεγαλείον, ενώπιον ουχί μόνον των Ελλήνων πολιτών αλλά και της Διεθνούς Κοινότητος.

6ος. ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΝ

Η Ελληνική Εθνική θρησκεία είναι η πατρογονική μας θρησκεία, δεν είναι ξενόφερτος, ούτε δημιούργημα ενός θεόπνευστου δήθεν ανθρώπου, ο οποίος διατυπώνει προσωπικάς απόψεις, αλλά αντικατροπτίζει την ψυχοσωματικήν, διανοητικήν και νοητικήν κατάστασιν των Μεγίστων Ελλήνων Μυστών και Φιλοσόφων, Ησίοδου, Ομήρου, Ορφέα, Πυθαγόρου, Σωκράτους, Πλάτωνος, Νεοπλατωνικών, και αντανακλά την ιδιοσυγκρασίαν, την ιδιοσυστασίαν, την νοοτροπίαν και το εξελικτικόν επίπεδον του Ελληνικού λαού. Δεν είναι μόνον η αλήθεια αλλά και η ιδία η ζωή, συγκροτώντας έτσι το περιεχόμενον του Αθανάτου Ελληνικού Πνεύματος. Είναι η θρησκεία όλων των Ελλήνων. Η Ελληνική Εθνική θρησκεία αποτελεί μίαν εξαιρετικώς υψηλού επιπέδου, φυσικήν και όχι επιβληθείσαν θρησκείαν, η οποία βασίζεται επί της αληθείας του Κόσμου και όχι εις αντιεπιστημονικάς φαντασίας δι΄ αυτόν. Δέχεται την πραγματικότηταν όπως εκείνη είναι, και ουχί όπως την θέλει να είναι η ανθρωπίνη άγνοια, η ανασφάλεια, ή υστεροβουλία. Αναγνωρίζει την Δικαιοσύνην και την Αρμονίαν ως κυριάρχους νόμους του Σύμπαντος και αποσκοπεί να ανασυγκροτήση τον άνθρωπον εννοιολογικώς, φιλοσοφικώς, θεολογικώς. Να του εξηγήση επιστημονικώς την μεταφυσικήν διάστασιν της ψυχής, του πνεύματος, του κόσμου, του ανθρώπου. Τίνι τρόπω θα επιτύχη την τελειοποίησιν και ανέλιξίν του εις τους τους Ανωτέρους Κόσμους, συμφώνως ταις αξίαις του Ελληνικού Πολιτισμού. Η ανέλιξις ταύτη του ανθρώπου απαιτεί αναβάθμισιν του εννοιολογικού του ψυχικού και πνευματικού κόσμου, ενός εκάστου ανθρώπου διά της βελτιώσεως της εννοιολογίας, της αρμονίας και γλωσσικής ευταξίας του. Ο άνθρωπος ανελίσσεται και θεοποιείται διά της κοινωνικής καταξιώσεώς του, τας σχέσεις του, την προσφοράν του προς τους συνανθρώπους του και τον σεβασμόν του εις το περιβάλλον και ουχί δια της απομονώσεώς του. Δι΄ αυτό είναι η πλέον ιδανική θρησκεία δι΄ ημάς τους Έλληνας. Είναι η αρίστη εξ οιασδήποτε άλλης, διότι άριστοι ήσαν οι Έλληνες δημιουργοί της και αυτή μας εκπροσωπεί. Θα σας αποδείξωμεν την ανωτερότηταν της Ελληνικής Εθνικής θρησκείας ημών, έναντι όλων των άλλων θρησκειών και ιδιαιτέρως του Χριστιανισμού.

Η Ελληνική Εθνική θρησκεία έχει ως αρχάς της τα αξιώματα και τα πορίσματα των επιστημών, είναι εις συμφωνίαν με τους φυσικούς νόμους εξελίξεως της Φύσεως, του Σύμπαντος, των όντων και του ανθρώπου. Τα αξιώματα είναι αλήθειαι, δεν χρώνται αποδείξεως, είναι εξ΄ ορισμού ορθά, παραδεκτά εξ όλων, διαυγή, μονοδιάστατα, αυτονόητα, αυταπόδεικτα, ευκόλως ελέγξιμη η ορθότητά τους, δημιουργήματα της Ελληνικής Φιλοσοφίας αποτελούν σήμερον τας αρχάς της λογικής και επιστημονικής μεθοδολογίας προς αναζήτησιν της αληθείας και της επιστημονικής γνώσεως. Η αξία των έως και σήμερον επιβεβαιώνεται από την πρόοδον και τα επιτεύγματα των επιστημών. Μόνον τα αξιώματα, η λογική, ο Ορθός Λόγος η επιστημονική μεθοδολογία, η λεκτική και εννοιολογική σαφήνεια δίδουν ορθά συμπεράσματα.

Η Ελληνική Εθνική θρησκεία, λόγω των αρχών της, είναι επίκαιρη, αρμόζει εις τον σημερινόν άνθρωπον και την σύγχρονον εποχήν. Διά της πρωτίστου αρετής του ανθρώπου πολίτη, θεμελιώνεται η κοινωνική συνεργασία και η καταξίωσις εντός της πόλεως και του κράτους, το ενδιαφέρον του δια το περιβάλλον, την αειφορία της φύσεως και την εγκαθίδρυσιν υγιών θεσμών και νόμων. Η Ελληνική Εθνική θρησκεία αναπτύσσει το ιδεώδες του καλλιεργημένου ανθρώπου διά της κλασικής αισθητικής της αρμονίας, του ωραίου, του μέτρου και οδηγεί τας κοινωνίας και τον άνθρωπον εις την πρόοδον, την τάξιν, την αρμονίαν, την φιλοσοφικήν και νοητικήν του συγκρότησιν και τον απομακρύνει από τα καταστροφικά ψευδοϊδεώδη της ατομικής ή μοναστικής ζωής. Το ιδεώδες της φυσικής ζωής και του αθλητισμού, προάγει την υγείαν, την οικολογίαν, το Ολυμπιακόν Πνεύμα και αποτρέπει από τας μεγαλοαστικάς έξεις. Κέντρα υγείας και θεσμός καθαρώς θρησκευτικός ήσαν τα Ασκληπιεία με τας αξεπεράστους υγιεινάς προσταγάς τους. Η θρησκεία μας διδάσκει εις τον άνθρωπον να αναπτύσση την ελευθέραν κρίσιν, δεν έχει παρωπίδες, ούτε άλλοι αποφασίζουν δι΄ αυτόν. Επιτάσσει την ανάπτυξιν των ιερών θεσμών όπως των επιστημών, των τεχνών, της καλλιτεχνίας, του θεάτρου, της μουσικής, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της λογοτεχνίας, της ελευθέρας σκέψεως, της πνευματικής αναζητήσεως και οδηγεί εις την χαράν, εις πολιτείας καλλιεργημένας, πλουσίας, ακμάζουσας και ουχί εις αποκόσμους, πτωχάς, θεοκρατικάς κοινωνίας, φθίνουσας υπό την πνευματικήν τρομοκρατίαν του δόγματος. Απαξιώνει το χριστιανικόν «…τον άρτον ημών τον επιούσιον…» και διατυπώνει και επιβραβεύει το « …και πλούτου δόξαν άμεμπτον.» Εις την Ελληνικήν Εθνικήν θρησκείαν, η γυνή θεωρείται ισαξία του ανδρός και καταλαμβάνει τα ίδια ανώτατα ιερατικά αξιώματα. Η Ελληνική Εθνική θρησκεία είναι ό,τι το ωραιότερον, μεγαλοπρεπέστερον, ανθρωπιστικόν και φυσιολάτρευτον εδημιούργησε ο Ελληνισμός. Εκφράζει την Ιεράν Ελληνικήν Παράδοσιν και είναι εις συμφωνίαν με την Δημιουργόν Φύσιν. Οι Έλληνες μελέτησαν πρώτοι τον Κόσμο, τα όντα, τα φαινόμενα και έθεσαν τας αρχάς των επιστημών, η αξία των οποίων αναγνωρίζεται και σήμερον από όλους τους συγχρόνους μεγίστους επιστήμονας. Εκαθιέρωσαν το μέτρον και την αρμονίαν εις εκάστην έκφανσιν της ζωής μας.

Ώ Έλλην, αναλόγως πόσην σωστήν παιδείαν και γνώσεις έχεις, αποφασίζεις ορθώς ή λάθως. Αι πληροφορίαι τας οποίας σοι παρέχει το σύστημα είναι κατά περίπτωσιν, αναχρονιστικαί, ασαφείς, λανθασμέναι, ελεγχόμεναι και κατευθυνόμεναι. Παρατηρήσατε το μεγαλείο του κλασικού Ελληνικού Πολιτισμού, δημιούργημα της Ελληνικής Εθνικής θρησκείας και το κατάντημα της σύγχρονης Ελλάδος υπό τον πνευματικόν κλοιόν του χριστιανικού δόγματος.

Ιδού διατί η Ελληνική Εθνική θρησκεία, μας βοηθά αποτελεσματικότερα από οποιοδήποτε άλλην θρησκείαν.

Αυτάς τας θέσεις θα ακολουθήσωμεν και θα τεκμηριώσωμεν εις τον ιστότοπον τούτον.